Platform
Documentatie en informatie
Identiteit
Thematische werking
Streekvisie en -charter
Jaarverslagen

Activiteitenverslag 2005 - 2007

Het volledige activiteitenverslag 2005 – 2007 kun je hier vinden (3,5 MB, PDF).

Een activiteitenverslag biedt enerzijds de mogelijkheid om stil te staan bij de realisaties van de afgelopen periode, anderzijds geeft het input om even vooruit te blikken naar het komende werkjaar. We spreken hier bewust van een activiteitenverslag en niet van een jaarverslag. Met dit overzicht slaan we namelijk de brug tussen het laatste jaarverslag van de vzw Streekplatform Noord-Limburg in 2004 en de huidige werking binnen het Platform Noord-Limburg.

In deze periode van 4 jaar is er veel veranderd zowel op organisatorisch als op inhoudelijk gebied. Zo kreeg de nieuwe aangekondigde provinciale structuur voor het sociaal economisch streekbeleid (gekristalliseerd in een nieuwe vzw ERSV met twee overlegfora RESOC en SERR) vaste vorm; werd de vzw Streekplatform Noord-Limburg in vereffening gesteld en ontstond er een nieuwe feitelijke vereniging voor de regio m.n. het Platform Noord-Limburg. Dit Platform werd intussen erkend als streektafel van het RESOC-Limburg.

Door de onduidelijkheid tijdens dit overgangsproces functioneerde de platformwerking op een laag pitje. Vandaag kunnen we stellen dat de streekeigen dynamiek en de bereidheid van de vzw ERSV om personeel ter beschikking te stellen, een doorstart mogelijk maakte. Getuige hiervan de acties opgenomen in dit activiteitenverslag.

De grote uitdaging voor de toekomst bestaat erin de werking verder op kruissnelheid te brengen. Hiervoor is een goede samenwerking tussen het regionaal en het provinciaal niveau uitermate belangrijk. Beide niveaus dienen hun troefkaarten te spelen zodat vanuit de samenwerking voor zowel het Platform als het RESOC een win-win situatie ontstaat. “Samen sterk” voor Limburg en voor Noord-Limburg moet ook in deze meer worden dan een slagzin.

De werking van het Platform wordt een lege doos als er geen gedragenheid is bij de mensen die het sociaal-economisch beleid regionaal en provinciaal mee gestalte geven. Wij blijven dan ook hopen dat het Platform in de toekomst verder beroep mag doen op uw engagement om op de ingeslagen weg verder te werken.

Jaarverslag 2004

Het jaarverslag 2004 kan u hier downloaden (333 kb, pdf-formaat). Hieronder vindt u het voorwoord van onze voorzitter.

Na 8 jaar Streekplatform Noord-Limburg en nog eens 20 jaar Streekontwikkeling Noord-Limburg wordt er een nieuwe subregionale organisatie onder het doopvont gehouden. De nieuwe organisa-tie zal op provinciaal niveau gestuurd worden met voor Noord-Limburg een regionaal ankerpunt.

Platform Noord-Limburg zal een overlegtafel worden om de regionale aangelegenheden te bunde-len en een eendrachtige boodschap te geven aan de provinciale organisatie. Deze wijziging in de structuur mag geen afbraak doen aan de huidige duurzame samenwerking tussen de verschillende regionale actoren. Wij denken dan ook dat deze provinciale koepel ver-sterkend zal werken indien wij in onze regio de huidige samenwerking kunnen behouden. De leden van Streekplatform Noord-Limburg hebben dan ook gekozen om een feitelijke vereniging op te richten als regionale reflectiekamer voor de provinciale structuur.

Buiten de wijzigingen in het socio-economisch landschap is de werking van het Streekplatform niet stil gevallen. Belangrijke dossiers voor ruimtelijke ontwikkeling zoals Balendijk in Lommel en de oude PRB terreinen in Kaulille kregen middelen toegewezen voor de verdere ontwikkeling.

Op vlak van kennis en opleiding versterkte de samenwerking tussen onderwijs en economie op diverse domeinen. In het werkgebied Welzijn werden verkennende gesprekken gestart voor de oprichting van een Sociaal Verhuurkantoor in Noord-Limburg. Ook in de toekomst zal Streekplatform NoordLimburg deze dossiers verder opvolgen en indien nodig begeleiden. De verschillende projecten waaraan tijdens 2004 uitvoerig gewerkt werd op gebied van onderwijs, economie, cultuur, toerisme, welzijn en milieu benadrukken nog eens de dynamiek van de regio.

Wij blijven dan ook deze evoluties op de voet volgen en hopen in de toekomst nog steeds beroep te kunnen doen op uw engagement.


Jaarverslag 2003

Het jaarverslag 2003 kan u hier downloaden (328 kb, pdf-formaat). Hieronder vindt u het voorwoord van onze voorzitter.

2003 was het tweede jaar van mijn voorzitterschap maar ook het tweede jaar voor het Streekplatform Noord-Limburg met een ondertekend streekcharter. De streekvisie en het charter vormen de basis om de ingeslagen weg van duurzame samenwerking op een positieve wijze verder te zetten. Deze duurzame samenwerking resulteerde in projecten op het gebied van onderwijs, economie, toerisme, milieu,...

Onderwijsprojecten zoals het virtueel kantoor en Kenniscentrum Kunststof en Aluminiumverwerking werden in 2003 verder uitgewerkt en hebben hun vruchten reeds afgeworpen. Een ander streekchar-terproject goedgekeurd in 2003 rond de omvorming van de Ziekenhuissite Neerpelt tot een commercieel dienstencentrum, zoals opgenomen in het streekcharter kende zijn start midden 2003.

Buiten de streekcharterprojecten bleef het Streekplatform zich nog steeds engageren voor de belangen van de streek en het organiseren van een duurzame samenwerking tussen de sociale partners en de gemeentebesturen uit de regio. Zo werd de studie open ruimte voorgesteld tijdens de vorige Algemene Vergadering wat leidde tot de opstart van enkele projecten rond landbouw en landschap. 2004 zal voor ons Streekplatform een ware uitdaging zijn.

De voorziene hervormingen van het regionaal sociaal-economisch beleid, door het samenvoegen van het STC (Subregionaal Tewerkstellingscomité) en het Streekplatform tot één nieuw gegeven zal immers dienen gerealiseerd te worden voor eind 2004. Samen met de lokale sociale partners en de Burgemeesters zullen we pleiten voor een autonome regionale structuur met voldoende slagkracht en zelfstandige benadering zodat de huidige samenwerking en dynamiek behouden kan blijven. Er blijven immers voldoende regionale aandachtspunten vanuit onze streek om een zelfstandige benadering en aanpak te verantwoorden.


Jaarverslag 2002

Het jaarverslag 2002 kan u downloaden (104 kb, pdf-formaat) door hier te klikken. Hieronder vindt u alvast het voorwoord van onze voorzitter.

Binnen Streekplatform Noord-Limburg werd van bij de opstart gekozen om te werken met een wisselend voorzitterschap. Om de drie jaren wordt het voorzitterschap doorgegeven tussen de lokale politiek, de werknemersorganisaties en de werkgevers. Het is een terechte keuze geweest om op deze manier te werken. Het onderhoudt de dynamiek en legt de verantwoordelijkheid bij de verschillende partners. Gedeputeerde Frank Smeets, toen nog burgemeester van Neerpelt, was voorzittter bij de opstart van het Streekplatform. Het was de periode van de kennismaking, de inventarisatie, het afstemmen van de verwachtingen..., kortom de voorbereiding van de streekvisie. Onder het voorzitterschap van Theo Vangompel werd de visie afgewerkt en gepresenteerd en werd de voorbereiding van het streekcharter opgenomen. Ikzelf had dan het genoegen in het voorbije jaar om het streekcharter af te ronden en ter ondertekening voor te leggen aan Vlaamse Regering en de gemeenten.

De eerste doelstelling van het streekplatform is hiermee gerealiseerd, met name het organiseren van een duurzame samenwerking tussen de partners en van hieruit een streekvisie uitschrijven als basis voor een charter. Dit mag evenwel geen eindpunt zijn. Het partnerschap dat in de streek werd opgebouwd verwacht ook resultaten en wil hier zelf ook mee in investeren. Wij zitten nu in een fase dat de vruchten van deze jarenlange goede samenwerking in Noord-Limburg moeten geplukt worden. Gelukkig werd niet gewacht tot het charter geofficialiseerd werd om initiatieven op te starten. Reeds van bij het begin waren er de toeristische projecten, waaronder het veelvuldig geprezen fietsroutenetwerk, die onderdelen van de visie in de praktijk brachten. Ook enkele onderwijsprojecten zoals het virtueel kantoor en het Kenniscentrum Kunststof en Aluminiumverwerking kenden een vroege start en kregen reeds een financiële ondersteuning in het kader van de streekcharterprojecten. Onze herhaaldelijke standpunten omtrent de ontsluitingsproblematiek zijn niet in dovemansoren gevallen. Hetzelfde geldt voor onze standpunten die werden ingenomen omtrent de ruimtelijke ordening in het kader van de structuurplanningsprocessen.

Laat het duidelijk zijn dat het de ambitie is van het Streekplatform Noord-Limburg is om op de ingeslagen weg verder te gaan. Het gegeven dat er vanuit het Vlaams niveau bijsturing wordt gedaan om het regionaal economisch beleid nog te verbeteren, hoeft daaraan geen afbreuk te doen. Wij zouden het tegendeel mogen verwachten, met name dat de initiatieven die goed lopen, hierin ook extra ondersteund worden. In overleg tussen lokale politiek, sociale partners en het brede netwerk van contacten in de streek willen wij in samenspraak met de Vlaamse en de provinciale overheid constructief meedenken en werken aan een dynamische, gebiedsgerichte en duurzame streekwerking.

Laatste nieuws
Persberichten
Website in de kijker
Bezoek de website van SV Breugel.