Platform
Documentatie en informatie
Identiteit
Thematische werking
Streekvisie en -charter
Jaarverslagen

Op 17 januari 1996 richtten negen gemeenten (Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer) en de sociale partners (werkgevers, middenstand, landbouw en vakbonden) het Streekplatform Noord-Limburg op.

Enkele maanden later, op 4 juli 1996, erkende de Vlaamse Regering dit Streekplatform. De opdracht was een duurzame samenwerking te organiseren tussen organisaties en personen uit de subregio, en dit op vlak van:

  • de economische ontwikkeling van de streek,
  • de intergemeentelijke samenwerking op beleidsniveau,
  • de "steekwerking" als basis voor integrale welzijnsbevordering.

Deze samenwerking is gestoeld op de streekvisie. Deze streekvisie is een beschrijving en analyse van de sociaal-economische structuur van de regio, van de specifieke factoren die de economische groei, de inkomensvorming en de werkgelegenheid beïnvloeden, van de randvoorwaarden ervan en van de strategische hefbomen. Deze eensgezinde visie resulteerde in een streekcharter dat werd afgesloten tussen het Streekplatform en de Vlaamse Regering. Zowel de streekvisie als het streekcharter kwamen tot stand vanuit een brede basis, met inbreng van alle betrokkenen.

Op 7 mei 2004 keurde de Vlaamse Regering het decreet goed betreffende "Beter Bestuurlijk Beleid". Hierdoor werd het sociaal-economisch streekbeleid in Vlaanderen grondig hervormd. Deze hervorming werd doorgevoerd omwille van de vaststelling dat het werkgelegenheidsbeleid en het economisch beleid niet kunnen beschouwd worden als twee afzonderlijke domeinen. Rechtstreeks gevolg was het samengaan van de Subregionale Tewerkstellingscomitˇs en de Streekplatformen. In de provincie Limburg resulteerde deze fusie tot drie nieuwe, provinciaal georiënteerde organisaties:

RESOC is een overlegplatform van Limburgse werkgevers, werknemers, gemeentebesturen en provinciebestuur inzake sociaal-economische streekontwikkeling. Naast deze overlegfunctie wordt RESOC ook beschouwd als het adviesorgaan wat betreft sociaal-economische materies. De Vlaamse Overheid, het provinciebestuur en de gemeenten kunnen een beroep doen op deze adviesverlening.

SERR organiseert het socio-economisch overleg en advies van de sociale partners uit de provincie (werknemers- en werkgeversorganisaties). De SERR verleent advies rond sociaal-economische dossiers en is bevoegd voor het plegen van sociaal overleg. Een belangrijk aspect bij dit overleg is de behartiging en bewaking van de tewerkstellingsaspecten, met specifieke aandacht voor de zogenaamde kansengroepen.

ERSV vzw vormt de juridische koepel voor RESOC en SERR. De vzw ERSV staat in voor het financi‘le beheer en het personeelsbeheer voor het team waarin o.a. de vroegere personeelsleden van het STC en de Streekplatformen werden ondergebracht.

Om de betrokkenheid van de lokale besturen te bevorderen in deze provinciale structuur, werd in 2005 het startschot gegeven voor de oprichting van streektafels in de 5 Limburgse streken: Noord-Limburg, West-Limburg, Midden-Limburg, Maasland en Haspengouw. Via deze streektafels kunnen de betrokken gemeenten werken aan streekgebonden knelpunten die door de provinciale RESOC-werking ondersteund worden. De streektafels krijgen ook de mogelijkheid om gebiedsgerichte input te leveren in de provinciale werking (o.a. voor het streekpact).

Gezien de goede werking, opteerden de Noord-Limburgse gemeentebesturen en de regionale sociale partners voor een continuering van de werking op basis van de ontwikkelde streekvisie van het vroegere Streekplatform. Dit gebeurt onder de vorm van een feitelijke vereniging met als naam Platform Noord-Limburg. Begin 2005 werd dit Platform door RESOC Limburg erkend als streektafel. Het Platform geniet dan ook de volle ondersteuning van RESOC en van de ERSV-medewerkers.

Laatste nieuws
Persberichten
Website in de kijker
Bezoek de website van Boudewijnschool Lommel.