Platform
Documentatie en informatie
Identiteit
Thematische werking
Streekvisie en -charter
Jaarverslagen

Het opmaken van een streekvisie, die resulteert in een streekcharter, is één van de belangrijkste opdrachten die het Streekplatform heeft in het kader van zijn erkenning door de Vlaamse Regering. Voor de Algemene Vergadering van het Streekplatform werd de start van deze visievorming gegeven op de visie-dag in oktober 1996. Als resultaat van deze brainstorming werden een aantal krachtlijnen aangegeven op basis waarvan de verdere werking inhoudelijk zal gestoeld worden.

Voortgaande op deze krachtlijnen werd de streekvisie opgemaakt. Dit gebeurde in een open en dynamische opstelling met inbreng van zoveel mogelijk betrokkenen. In het verlengde van de krachtlijnen en de zich stilaan aftekenende opties, werden specifieke info-momenten georganiseerd zoals de info-vergadering over de studie van de IJzeren Rijn, het Structuurplan Vlaanderen, de speerpuntsectoren van het Strategisch Plan Limburg en het forum over de ontsluiting van Noord-Limburg. Bovendien is het Streekplatform dicht betrokken bij gerichte werk- of projectgroepen die onderdelen van de streekontwikkeling opnemen: Focus Noord, Leefmilieuoverleg, Landbouwoverleg, Welzijnsoverleg, Initiatieven rond opleiding en tewerkstelling van risicogroepen, Toerisme… Een verdere beschrijving van de hier genomen acties wordt opgenomen onder de hoofding: thematische werking en projecten. Op 24 februari 2000 werd de streekvisie voorgesteld in het Brouwerijmuseum te Bocholt. Hieronder vindt u de integrale teksten van de streekvisie.

Ruimtelijke structuurschets Noord-Limburg

Parallel met de uitwerking van de streekvisie werd een ruimtelijke structuurvisie uitgewerkt. Dit gebeurde in overleg met de gemeentebesturen. De Noord-Limburgse gemeenten vormen immers samen de kaart Neerpelt-Bree van het Gewestplan. Derhalve is de streek een ideaal uitgangspunt om afspraken te maken omtrent de ruimtelijke ontwikkeling, over de gemeentegrenzen heen.

Deze structuurschets moet de ruimtelijke toetsing van de streekvisie zijn. De verschillende elementen die in deze visie aan bod komen hebben een belangrijke ruimtelijke impact : bedrijventerreinen, verkeersinfrastructuur, handels- en distributiecentra, toerisme, landbouw ... De verdere economische ontwikkeling van de streek moet daarom ook bekeken worden in functie van de beschikbare ruimte. Er dient hierbij gezocht naar de samenhang en de functies voor de ganse streek : open ruimte versus verstedelijkt gebied. Zo wordt in deze studie nagegaan hoe de streekvisie aansluit bij de bestaande en de gewenste ruimtelijke structuur. Zijn de vooropgestelde sociaal-economische doelen ruimtelijk haalbaar? Welke maatregelen moeten/kunnen genomen te worden om de haalbaarheid te bevorderen? Met welke beperkingen dienen wij rekening te houden?

De opdracht voor de opmaak van deze structuurschets werd toevertrouwd aan de Intercommunale voor Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg (IML) die de eindtekst in november 1999 heeft afgeleverd. De gewenste ruimtelijke structuur gaat uit van een aantal concepten die in de synthesetekst van de streekvisie werden overgenomen.

Streekvisie Noord-Limburg: integrale teksten

Van vergeten grensregio naar een dynamische contactzone

Hieronder wordt de inhoudstafel van de streekvisie weergegeven. Met een klik op het betreffende hoofdstuk kan de integrale tekst worden opgehaald. De teksten hebben allemaal het pdf-formaat.

Van het rapport werd bovendien een samenvattende brochure opgemaakt die op ruime schaal wordt verspreid. Deze brochure kan aangevraagd worden bij het Streekplatform.

Woord vooraf
Hoofdstuk I: Inleiding
1. Streekplatform Noord-Limburg
2. Werken aan de streekvisie
Hoofdstuk II: Beschrijving van de streek
1. Noord-Limburg
2. De Noord-Limburgse bevolking
3. Economische positionering van Noord-Limburg
Hoofdstuk III: Analyse omgevingsfactoren
1. Leefkwaliteit burger
2. Ruimtelijke ontwikkeling, landschap, natuur en milieu
3. Industrieterreinen
4. Verkeersinfrastructuur
5. Openbaar Vervoer
6. Arbeidsmarkt
7. Kennis en Opleiding
Hoofdstuk IV: Analyse bedrijfssectoren
1. Landbouw
2. Industrie en Bouw
3. Diensten
4. Toerisme en Recreatie
Hoofdstuk V: Synthese

Streekcharter Noord-Limburg

Op basis van de streekvisie werd het streekcharter Noord-Limburg opgemaakt. Het charter omvat de strategische hefbomen en acties om de gestelde doelen uit de visie te realiseren. Het charter werd onderschreven door de Vlaamse Regering op 28 juni 2002. Op 16 oktober 2002 werd het charter officieel ondertekend door Vlaams Minister van Economie Jaak Gabriels. Vanuit de streek werd het charter mee ondertekend door de negen Noord-Limburgse burgemeesters.

Lees de volledige toespraak van voorzitter Luc Spooren bij de ondertekening van het streekcharter op 16/10/2002, of download de integrale tekst van het streekcharter Noord-Limburg (pdf-formaat).


foto: Tiny Bogaerts
Laatste nieuws
Persberichten
Website in de kijker
Bezoek de website van KSA Frisse Heikracht Bree.